កម្មវិធីសម្អាត និងបញ្ច្រាបការយល់ដឹងជាសារធារណៈអំពីទីក្រុងស្អាត