យុវជនមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរើសសំរាមនៅប្រឡាយបឹងត្របែក
ថ្ងៃ​ សៅរ៍ ទី​ ២៣ មីនា ២០១៩ | 82

2019-03-23 09.48.31.jpg (227 KB)

ដោយ សារ តែ មាន ចិត្ត ស្រឡាញ់ បរិស្ថាន ចង់ ឲ្យ ទី ក្រុង ស្អាត មាន សោភណភាព ល្អ និង ចង់ ផ្ញើ សារ ទៅ អ្នក ដែល តែង តែ មាន ទម្លាប់ បោះ ចោល សំរាម ពាស វាល ពាស កាល នោះឲ្យ ងាក មក វិច ខ្ចប់ សំរាម ហើយ ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ធុង សំរាម ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវយុវ ជ ន ១ ក្រុម ដែល មាន គ្នា ពី ១៥ ទៅ ៣០ នាក់ បាន ចេញ មក ប្រមូល សំរាម ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ ដែល អណ្តែត ឡើង ខាប់ នៅ ក្នុង ប្រឡាយ លូ ទឹក ស្អុយ បឹងត្របែក ។
ក្រុមការងារកម្ពុជាស្អាតសហកាជាមួយក្រុម យុវ ជន ស្ម័គ្រចិត្ត ទាំង នេះដែល មក ពី មជ្ឈដ្ឋាន ផ្សេង ៗ គ្នា ហើយ បាន ទាក់ ទង គ្នា មក ចូល រួម ធ្វើ ការ ងារ សង្គម នេះ តាម រយៈ បណ្តាញ សង្គម ហ្វេស ហ៊ុក បាន ធ្វើ សកម្ម ភាពប្រមូល សំរាម ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ

2019-03-23 09.49.09.jpg (318 KB)

2019-03-23 09.49.15.jpg (356 KB)

2019-03-23 09.49.22.jpg (184 KB)

2019-03-23 09.49.27.jpg (290 KB)

2019-03-23 09.49.33.jpg (304 KB)

2019-03-23 09.49.39.jpg (213 KB)

2019-03-23 09.49.45.jpg (216 KB)

2019-03-23 09.49.01.jpg (232 KB)

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង