រដ្ឋបាលសាលាក្រុង បានសហការជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរបរិស្ថាន និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនKSWM
ថ្ងៃ​ ច័ន្ទ ទី​ ២២ មេសា ២០១៩ | 184

រដ្ឋបាលសាលាក្រុង បានសហការជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរបរិស្ថាន និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនKSWM មេភូមិចុះធ្វើពលកម្ម សម្អាតតាមឆ្នេរនៅអូរត្រេះ និងឆ្នេរអូរឈើទាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។2019-04-22 15.31.00.jpg (203 KB)

2019-04-22 15.31.06.jpg (169 KB)

2019-04-22 15.31.13.jpg (154 KB)

2019-04-22 15.31.13.jpg (154 KB)

2019-04-22 15.31.18.jpg (174 KB)

2019-04-22 15.31.22.jpg (152 KB)

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង